آقای سعید معدنی از اساتید بسیار توانمند آکادمی زبان گویش ور می باشند.